Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] nông thôn
  rural areas
  vùng nông thôn
  rural bus services
  dịch vụ xe buýt nông thôn

  * Các từ tương tự:
  rural dean, rural delivery, rural route, ruralism, rurality, ruralization, ruralize