Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

countryside /'kʌntrisaid/  

  • Danh từ
    (thường the countryside) (số ít)
    nông thôn, miền quê