Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (tiếng lóng)
    những vùng hoang vu cách xa thành phố