Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatherland /'fɑ:ðəlænd/  

  • Danh từ
    tổ quốc