Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

motherland /'mʌðəlænd/  

  • Danh từ
    tổ quốc