Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (tu từ) vương quốc
  the defence of the realm
  sự bảo vệ vương quốc
  (nghĩa bóng) lĩnh vực, địa hạt
  in the realm of literature
  trong lĩnh vực văn học