Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nông thôn chất phát; anh thộn