Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est) (nghĩa xấu)
  (thuộc ngữ) hòan tòan, cao độ, đặc
  crass ignorance
  sự dốt đặc
  ngu đần
  don't talk to himhe is so crass
  đừng nói với hắn, hắn ngu đần lắm

  * Các từ tương tự:
  crassitude, crassly, crassness, crassula, crassulaceous