Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

materialistic /mə,tiəriə'listik/  

  • Tính từ
    duy vật chủ nghĩa
    vật chất chủ nghĩa, duy vật chất

    * Các từ tương tự:
    materialistically