Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expedient /ik'spi:diənt/  

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  có lợi, thiết thực
  hành động theo lối có lợi hơn là theo nguyên tắc
  Danh từ
  thủ đoạn, mưu mô

  * Các từ tương tự:
  expediential, expedientially, expediently