Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pertinent /'pɜ:tinənt/  /'pɜ:tənənt/

  • Tính từ
    thích đáng, thích hợp; đúng chỗ
    một nhận xét đúng chỗ

    * Các từ tương tự:
    pertinently