Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pertinently /'pɜ:tinəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] thích đáng, [một cách] thích hợp;[một cách] đúng chỗ