Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  thích hợp
  câu trích dẫ thích hợp
  có năng khiếu, tiếp thu nhanh
  cô ta là một trong những sinh viên có năng khiếu của tôi
  có năng khiếu về toán
  có khuynh hướng, hay, dễ
  apt to be forgetful
  hay quên
  apt to take fire
  dễ bắt lửa
  (viết tắt của apartment) căn hộ

  * Các từ tương tự:
  apterium, apterous, apterygial, apterygote, apterygotous, apteryx, aptitude, aptitude test, aptly