Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aptitude test /'æptitju:d test/  

  • thử nghiệm năng khiếu