Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

germane /dʒɜ:'mein/  

  • Tính từ
    thích hợp; phù hợp
    những nhận xét phù hợp với cuộc thảo luận