Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có liên quan; gắn với vấn đề
    have all the relevant documents ready
    có sẵn sàng tất cả tài liệu có liên quan