Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ to)
  có liên hệ, có liên quan
  hóa học, sinh học và những khoa học khác có liên quan
  có quan hệ bà con, có quan hệ họ hàng
  be distantly related to somebody
  có quan hệ họ hàng xa với ai
  two related species of ape
  hai loài khỉ có quan hệ họ hàng với nhau
  he is related to her by marriage
  anh ta có bà con với chị ấy qua quan hệ hôn nhân

  * Các từ tương tự:
  relatedness