Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

applicable /'æplikə'bl/  /ə'plikəbl/

  • Tính từ
    (vị ngữ)
    có thể áp (ứng) dụng được, thích hợp
    this part of the form is not applicable to foreign students
    phần này của tờ mẫu đơn không áp dụng cho sinh viên ngoại quốc