Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ) (+ for, to)
  thích hợp, hợp
  he is better suited to a job with older pupils
  ông ta hợp với việc dạy học sinh lớn hơn
  he and his wife are well suited [to each other]
  anh và vợ anh rất xứng đôi với nhau

  * Các từ tương tự:
  -suited