Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retainer /ri'teinə/  

 • Danh từ
  sự giữ lại làm của riêng; sự được giữ lại làm của riêng
  tiền trả trước để thuê (nhất là luật sư)
  lão bộc, quản gia; người hầu cận, người tuỳ tùng
  vật giữ; người cầm giữ
  an old family retainer
  (đùa cợt) một quản gia già
  tình trạng được giữ lại
  (kỹ thuật) vòng kẹp; cái hãm; khóa dừng