Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo tính từ ghép)
    ăn mặc theo kiểu nào đó
    những người thương gia thành thị ăn mặc rất nhã

    * Các từ tương tự:
    suited