Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  liên kết với; có quan hệ với
  the dog and the wolf are allied animals
  chó nhà và chó sói là hai loài có quan hệ với nhau
  allied sciences
  những môn khoa học có quan hệ với nhau