Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collaborate /kə'læbəreit/  

  • Động từ
    cộng tác
    (nghĩa xấu) cộng tác với địch