Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comrade /'kɒmreid/  /'kɒmræd/

  • đồng chí
    (cũ) bạn (cùng nghề nghiệp)

    * Các từ tương tự:
    comrade-in-arms, comradeliness, comradely, comradery, comradeship