Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình bạn, tình đồng chí