Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (nhạc)
  như ray
  xem ray
  Giới từ
  về, về việc
  về lá thư của ông ngày 1 tháng chín

  * Các từ tương tự:
  re-, re-argue, re-collect, re-count, re-cover, re-create, re-echo, re-elect, re-election