Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tia
  tia mặt trời
  tia X
  a ray of hope
  một tia hy vọng
  a ray of sunshine
  (khẩu ngữ)
  một tia nắng ấm (người hoặc vật làm cho cuộc đời của ai đó rạng rỡ hơn, phấn khởi hơn)
  Danh từ
  (động vật)
  cá đuối
  (cũng re) (nhạc) nốt rê

  * Các từ tương tự:
  ray-proof, rayah, rayed, raying, rayon, rayonnant