Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  bạn
  chúng tôi là bạn đã bao năm nay
  (có khi mỉa mai) anh chàng, cậu chàng (dùng để xưng gọi)
  này cậu chàng nhìn mà xem, cậu đang chuốc lấy phiền lụy đấy
  Động từ
  (-ll-) (khẩu ngữ)
  pal up (with somebody)
  trở nên thân với ai

  * Các từ tương tự:
  palace, palace car, palace revolution, palaceous, paladin, palae[o], palaeo-encephalon, palaeo-environment, palaeo-environmental