Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collaborator /kɒ'læbəreitə[r]/  

  • Danh từ
    người cộng tác, cộng tác viên