Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coadjutor /kou'ædʤutə/  

  • Danh từ
    (tôn giáo) trợ lý (của giám mục...)