Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pragmatic /præg'mætik/  

  • Tính từ
    thực dụng
    thực dụng chủ nghĩa

    * Các từ tương tự:
    pragmatical, pragmatically