Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pragmatical /præg'mætik/  

 • Tính từ
  (pragmatical) /præg'mætikəl/
  (triết học) thực dụng
  hay dính vào chuyện người, hay chõ mõm
  giáo điều, võ đoán
  Tính từ
  căn cứ vào sự thực
  sử căn cứ vào sự thực
  pragmatic sanction
  (sử học) sắc lệnh vua ban (coi như đạo luật)

  * Các từ tương tự:
  pragmatically