Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pragmatically /præg'mætikli/  

  • Phó từ
    [một cách] thực dụng