Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expediential /eks,pedi'enʃəl/  

 • Tính từ
  có lợi, thiết thực; thích hợp
  làm bất cứ cái gì có lợi; làm bất cứ cái gì thích hợp
  Danh từ
  cách, chước, kế, thủ đoạn, mưu chước (vì mục đích cá nhân)

  * Các từ tương tự:
  expedientially