Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opportune /ɒ'pətju:n/ /ɒ'pətu:n/  

 • Tính từ
  thích hợp (thời gian)
  arrive at on opportune moment
  đến vào một lúc thích hợp
  đúng lúc
  an opportune intervention
  sự can thiệp đúng lúc

  * Các từ tương tự:
  opportunely, opportuneness