Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  may mắn
  I was fortunate to have (in havinga good teacher
  tôi may mắn có được một ông giáo giỏi
  she's fortunate enough to enjoy good health
  cô ta may mắn có sức khỏe tốt
  I made a fortunate choice and won
  tôi may mắn chọn đúng và đã thắng

  * Các từ tương tự:
  fortunately