Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -ies)
    [xảy ra] đúng lúc
    nhờ sự can thiệp đúng lúc của anh