Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

auspicious /ɔ:'spi∫əs/  

  • Tính từ
    có điềm lành, thuận lợi, đầy hứa hẹn

    * Các từ tương tự:
    auspiciously, auspiciousness