Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propitious /prə'pi∫əs/  

 • Tính từ
  thuận lợi
  propitious weather
  thời tiết thuận lợi
  hòan cảnh không thuận lợi cho sự mở rộng thêm công ty hơn nữa

  * Các từ tương tự:
  propitiously, propitiousness