Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

felicitous /fə'lisitəs/  

 • Tính từ
  khéo chọn, khôn khéo (lời nói); đắt (từ ngữ)
  felicitous remarks
  những nhận xét khôn khéo

  * Các từ tương tự:
  felicitously