Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giúp đỡ, giúp ích; hữu ích
  a helpful suggestion
  một gợi ý hữu ích
  he's always very helpful to his mother
  anh ta luôn luôn giúp đỡ mẹ mình

  * Các từ tương tự:
  helpfully, helpfulness