Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

benevolent /bi'nevələnt/  

 • Tính từ
  nhân đức
  benevolent attitude
  thái độ nhân đức
  từ thiện
  a benevolent society
  hội từ thiện

  * Các từ tương tự:
  benevolently