Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charitable /'t∫ærətəbl/  

 • Tính từ
  độ lượng
  that wasn't a very charitable ramark
  đấy không phải là một nhận xét độ lượng
  charitable [to (towards) somebody]
  nhân đức; từ thiện
  a charitable organization
  một tổ chức từ thiện

  * Các từ tương tự:
  charitableness