Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charitableness /'tʃæritəblnis/  

  • Danh từ
    lòng nhân đức, lòng từ thiện; lòng thảo
    tính khoan dung, tính độ lượng