Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

philanthropic /,filən'θrəpik/  

 • Tính từ
  yêu người; nhân đức
  từ thiện
  philanthropic organizations
  những tổ chức từ thiện

  * Các từ tương tự:
  philanthropically