Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

munificent /mju:'nifisnt/  

  • Tính từ
    hào phóng

    * Các từ tương tự:
    munificently