Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-disposed /,weldi'spəʊzd/  

 • Tính từ
  (+ towards)
  có thiện cảm
  she seems well-disposed towards us
  cô ta có vẻ có thiện cảm với chúng ta
  đồng ý, tán thành
  the committee are well-disposed towards the idea
  ủy ban tán thành ý kiến đó