Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

open-handed /,əʊpən'hændid/  

  • Tính từ
    hào phóng

    * Các từ tương tự:
    open-handedly, open-handedness