Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-meaning /,wel'mi:niŋ/  

  • Tính từ
    với ý tốt (nhưng nhiều khi không đạt hiệu quả mong đợi)