Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

public-spirited /,pʌblik 'spiritid/  

  • Tính từ
    có tinh thần vì việc chung

    * Các từ tương tự:
    public-spiritedness